1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa kedy Kupujúci alebo Oprávnená osoba prevezme Tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: Lucia Kohútová – ORIENT, Omšenie 429, 914 43 Omšenie, SR.

 

Ak má Kupujúci záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslané e-mailom na adresu: info@vonavebyvanie.sk. Ak Kupujúci využije niektorú z týchto možností, prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

  1. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie Tovaru Kupujúcemu. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka, ako ani na náklady na vrátenie Tovaru, ktoré znáša Kupujúci. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Kupujúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe Kupujúcim, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený Tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho: Lucia Kohútová – ORIENT, Omšenie 429, 914 43 Omšenie, SR, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je Tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

  1. ZODPOVEDNOSŤ SPOTREBITEĽA ZA ŠKODU VZNIKNUTÚ NA VRÁTENOM TOVARE

 

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zaregistruj sa a získaj zľavu 5% na prvú objednávku

zľavový kód vám príde emailom po dokončení registrácie
(skontrolujte aj spam)

Registrovať sa

Odkaz na nastavenie nového hesla bude odoslaný na váš email.

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.