Zásady ochrany osobných údajov

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Fyzická osoba – podnikateľ: Lucia Kohútová – ORIENT, s miestom podnikania: Omšenie 429, 914 43 Omšenie, SR, IČO: 43415601, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-23596, je vlastníkom a prevádzkovateľom Webovej stránky: Vonavebyvanie.sk, na doméne, ktorej vlastníkom je v systéme SK-NIC užívateľ Lucia Kohútová (ďalej len „Webová stránka“). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Webová stránka myslí aj jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Webovej stránok platia nižšie uvedené podmienky stanovené Prevádzkovateľom, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Webovú stránku (ďalej len „Používateľ“) dáva vstupom svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.
 2. Definície obsiahnuté v článku 2. Obchodných podmienok pre E-shop sa použijú aj na účely týchto Zásad ochrany Osobných údajov.

 

 

 1. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

 

 1. Webová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené Autorským zákon. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k Webovej stránke je Prevádzkovateľ.
 2. Akýkoľvek neoprávnený zásah do Webovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie Webovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie Webovej stránky alebo jej časti je v rozpore s Autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.
 3. Údaje uvedené na Webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na Webovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním Webovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním Webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto Webová stránka.

 

 

 1. INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVATEĽOVI

 

 1. Prevádzkovateľom je fyzická osoba – podnikateľ: Lucia Kohútová – ORIENT, s miestom podnikania: Omšenie 429, 914 43 Omšenie, SR, IČO: 43415601, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-23596.
 2. Zabezpečenie ochrany Osobných údajov je pre Prevádzkovateľa veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní Osobných údajov Prevádzkovateľ dôsledne dbá na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Prevádzkovateľ má nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných Osobných údajov jeho zákazníkov.

 

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY

 

 1. Pojmy definované v tomto článku Zásad majú na účely týchto Zásad nasledujúci význam:
 2. Autorský zákon – je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov;
 3. GDPR – je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
 4. Dotknutá osoba – je fyzická osoba staršia ako 16 rokov – najmä Kupujúci, potenciálny zákazník alebo osoba, ktorá vykonala registráciu na Webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktorej Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 5. Cookies – sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve Webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú Webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách návštevníka počas jeho pripojenia;
 6. Spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 7. Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 8. Prevádzkovateľ – je každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov a spracúva Osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely týchto Zásad sa prevádzkovateľom myslí fyzická osoba – podnikateľ: Lucia Kohútová – ORIENT, s miestom podnikania: Omšenie 429, 914 43 Omšenie, SR, IČO: 43415601, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-23596;
 9. Sprostredkovateľ – je každý, kto spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR;
 10. Zásady – sú tieto Zásady ochrany Osobných údajov.

 

 

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva len tie Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu: (i) titul, (ii) meno, (iii) priezvisko, (iv) veková hranica, (v) bydlisko, (vi) e-mailová adresa, (vii) fakturačná adresa, (viii) adresa dodania Tovaru, (ix) kontaktné telefónne číslo, (x) cookies, (xi) číslo účtu, (xii) história nákupov, a to za účelom uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii Objednávok a Kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich E-shop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na E-shope, obsah noviniek a akcii doručovaných do e-mailu), marketing na E-shope, ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

 

 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Prevádzkovateľ ubezpečuje Dotknutú osobu, že Osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
 2. V rámci činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu Osobných údajov najmä na nasledujúce účely spracúvania:
  1. identifikáciu Kupujúcich,
  2. uzatváranie zmluvných vzťahov s Kupujúcimi, vrátane predzmluvných vzťahov,
  3. správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
  4. prijímanie a vybavovanie reklamácií, podnetov a sťažností Kupujúcich,
  5. ochranu a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa voči Kupujúcim,
  6. činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov,
  7. činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.
 3. Prevádzkovateľ týmto informuje Dotknutú osobu o právnych základoch spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby, ktorými sú:
  1. plnenie Kúpnej zmluvy – v prípade objednania Tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži a tiež pri informovaní o zľavách, na ktoré Dotknutej oosbe vznikol nárok;
  2. súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a Dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním;
  3. plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – pri uchovaní údajov o Dotknutej osobe a jej Objednávke v účtovníctve Prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí;
  4. oprávnený záujem Prevádzkovateľa – pri zlepšovaní a personalizácii služieb Prevádzkovateľa, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na e-mail získaný pri nákupnom procese, ak to Dotknutá osoba neodmietla, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako je uvedené vyššie. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ vždy starostlivo zvažuje, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv Dotknutých osôb.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

 1. Zo spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom vyplývajú Dotknutým osobám viaceré práva. V prípade ak dôjde k uplatneniu niektorého z nižšie uvedených práv, Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o vybavení jej žiadosti do 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi. V odôvodených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní; o tejto skutočnosti informuje Dotknutú osobu.
 2. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na kontaktné údaje Prevádzkovateľa., pričom v žiadosti je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Bez uvedenia týchto údajov nie je možné žiadosť vybaviť, pričom tieto údaje slúžia za účelom overenia totožnosti Dotknutej osoby.
 3. Dotknutá osoba má nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa o Dotknutej osobe spracúvajú Osobné údaje a v prípade, ak sa Osobné údaje spracúvajú, Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informáciu o tom, aké údaje spracúva, za akým účelom, komu boli Osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho bude Prevádzkovateľ Osobné údaje uchovávať;
  2. Právo na opravu: Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ o nej spracúva nesprávne Osobné údaje, môže využiť toto právo a požiadať Prevádzkovateľa o ich opravu. Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby spracúval o Dotknutých osobách správne Osobné údaje, preto toto právo je vhodné využiť napríklad pri zmene trvalého bydliska alebo akéhokoľvek iného Osobného údaju, ktorý je pre vzťah s Prevádzkovateľom dôležitý;
  3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Dotknutá osoba má právo na vymazanie jej Osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
   1. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
   2. Dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie Osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
   3. Dotknutá osoba namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie jej Osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Dotknutá osoba namietne spracúvanie za účelom priameho marketingu;
   4. Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Osobné údaje zverejnené a Dotknutá osoba si u Prevádzkovateľa uplatní právo na vymazanie, Prevádzkovateľ vymaže aj takéto zverejnené Osobné údaje. Zároveň bude Prevádzkovateľ informovať ostatných príjemcov Osobných údajov, že si Dotknutá osoba uplatnila právo na vymazanie a títo by mali vymazať všetky odkazy na Osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
 1. ak sa Dotknutá osoba domnieva, že o Dotknutej osobe Prevádzkovateľ spracúva nesprávne Osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto Osobných údajov,
 2. spracúvanie Osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba sa rozhodne namiesto vymazania Osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Dotknutej osoby,
 4. v prípade ak Dotknutá osoba namietne spracúvanie Osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie Osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami Dotknutej osoby;
  1. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať Osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúva ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje Dotknutá osoba preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, Prevádzkovateľ prenesie na žiadosť Dotknutej osoby jej Osobné údaje priamo k zvolenému prevádzkovateľovi;
  2. Právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvanie jej Osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa. Vždy má tiež právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.
  3. Podávanie sťažností: V prípade, ak sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu Osobných údajov, má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu Osobných údajov Slovenskej republiky.
  4. Právo odvolať súhlas: Ak sú Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@vonavebyvanie.sk od Prevádzkovateľa vyžadovať:
   1. prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby;
   2. presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
   3. zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. likvidáciu jej Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   6. likvidáciu jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na vyššie uvedenú e-mailovú adresu u Prevádzkovateľa namietať voči:
   1. spracúvaniu jeho Osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu jeho Osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu jeho Osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
   4. jej profilovaniu s využitím Cookies.
  3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
   1. nevyhnutné na uzavretie Kúpnej zmluvy alebo plnenie Kúpnej zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

V prípadoch podľa a) a c) je Prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

 

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované Osobné údaje Dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa Osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 2. Dotknutá osoba, ktorá je Kupujúcim vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje Osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného Tovaru.
 3. V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov Dotknutej osoby sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy (Objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov predávajúceho ako prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
  1. Packeta Slovakia , a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124;
  2. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  3. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727
 4. Prevádzkovateľ vykonáva v súlade s požiadavkami platnej legislatívy všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej osoby chránil. Zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú Osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
 5. Osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva, kým má Dotknutá osoba konto zriadené, nakoľko sú nevyhnutné na to, aby Prevádzkovateľ vedel pre Dotknutú osobu konto prevádzkovať. Pokiaľ Dotknutá osoba nemá konto vytvorené, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje týkajúce sa vybavenej Objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.
 6. V prípade, ak Prevádzkovateľ používa Osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na e-mailovú adresu Dotknutej osoby alebo v iných prípadoch, v ktorých Dotknutá osoba udelila Predávajúcemu súhlas, Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje, kým príslušný súhlas nie je odvolaný. V prípadoch využívania Osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Prevádzkovateľ však upozorňuje, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa bude ukončené. Tieto Osobné údaje totiž Prevádzkovateľ môže a občas musí spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

 

 1. MARKETINGOVÉ AKTIVITY

 

 1. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii Prevádzkovateľa Dotknutá osoba vyjadruje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a Cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „Doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním Osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je Dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:
  1. vo svojom profile ak je zaregistrovaná;
  2. prostredníctvom tlačidla odhlásenia na konci každého doručeného e-mailu s novinkami;
  3. prostredníctvom žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info@vonavebyvanie.sk.

Prevádzkovateľ po uplynutí Doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním Osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu Osobných údajov Dotknutej osoby.

 1. Prevádzkovateľ uvádza, že Webová stránka Prevádzkovateľa používa Cookies, ktoré pomáhajú Prevádzkovateľovi zabezpečiť lepšie služby. Na Webovej stránke Prevádzkovateľa sú použité nasledovné typy súborov Cookies:
  1. Nevyhnutné súbory Cookies: Tieto súbory Cookies sú potrebné pre prevádzku Webovej stránky Prevádzkovateľa. Patria sem napríklad Cookies, ktoré umožňujú Dotknutej osobe prihlásiť sa do bezpečných sekcií Webovej stránky Prevádzkovateľa;
  2. Funkčné súbory Cookies: Tieto súbory Cookies si pamätajú voľbu Dotknutej osoby za účelom zlepšenia používateľského komfortu Dotknutej osoby. Tým umožnia Webovej stránke Prevádzkovateľa prispôsobiť obsah pre Dotknutú osobu alebo zapamätať si určité preferencie Dotknutej osoby, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory Cookies zbierajú, osobne neidentifikujú Dotknutú osobu.
 2. Na účely informovania Dotknutých osôb o Tovaroch a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na právnom základe predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu Dotknutej osoby alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich zákazníkov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich Tovaroch a službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti môže Prevádzkovateľ osloviť Dotknutú osobu aj bez predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Osobných údajov Dotknutú osobu informuje a poučí ju o právach, najmä o práve namietať spracúvanie Osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak Dotknutá osoba s takýmto oslovovaním prejavila nesúhlas alebo ak bude voči nemu namietať. Prevádzkovateľ môže s Dotknutými osobami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124;

 

 1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942;

 

 1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;

 

 1. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727;
 2. (*).

 

 1. Nevyhnutné súbory Cookies: Tieto súbory Cookies sú potrebné pre prevádzku Webovej stránky Prevádzkovateľa. Patria sem napríklad Cookies, ktoré umožňujú Dotknutej osobe prihlásiť sa do bezpečných sekcií Webovej stránky Prevádzkovateľa;

 

 1. Výkonové súbory Cookies: Tieto súbory Cookies umožňujú Predávajúcemu analyzovať, akým spôsobom Dotknutá osoba pracuje s internetovou stránkou Prevádzkovateľa. Uvedené Cookies Prevádzkovateľ môže použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti Webovej stránky Prevádzkovateľa;

 

 1. Funkčné súbory Cookies: Tieto súbory Cookies si pamätajú voľbu Dotknutej osoby za účelom zlepšenia používateľského komfortu Dotknutej osoby. Tým umožnia Webovej stránke Prevádzkovateľa prispôsobiť obsah pre Dotknutú osobu alebo zapamätať si určité preferencie Dotknutej osoby, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory Cookies zbierajú, osobne neidentifikujú Dotknutú osobu.

Zaregistruj sa a získaj zľavu 5% na prvú objednávku

zľavový kód vám príde emailom po dokončení registrácie
(skontrolujte aj spam)

Registrovať sa

Odkaz na nastavenie nového hesla bude odoslaný na váš email.

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.